menu

Regulamin korzystania z usługi SesjaParty

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi SesjaParty, a także określa zasady zgłaszania reklamacji i trybu ich rozpatrywania.

 

I Definicje

 1. Usługodawca – oznacza ViewPro s.c. T.Mróz, J.Mróz ul. Skoroszewska 2B/34 02-495 Warszawa NIP 5223019335 REGON 147452308, działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
 2.  Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
 3. Partner – oznacza podmiot współpracujący z Usługodawcą.
 4. Usługi – oznacza między innymi usługi takie jak: tworzenie fotografii przez urządzenia, możliwość przebierania się, możliwość dokonywania wpisów w Foto Księdze Gości, komentowanie wpisów na portalu, udostępnianie zawartości strony na portalach społecznościowych, usługi informatyczne zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów graficznych i multimedialnych na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób aby użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron Portalu SesjaParty.pl.
  Usługi społecznościowe – usługi świadczone za pośrednictwem określonych Serwisów zgodnie z ich regulaminami, umożliwiających ich Użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami sieci Internet, w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z informacji i materiałów innych Użytkowników oraz zamieszczania informacji i materiałów w udostępnionych obszarach pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej SesjaParty.pl lub jej Partnerów udostępniania innym Użytkownikom.
  Usługi reklamowe – usługi polegające na emisji produktów reklamowych na wyświetlaczach urządzeń fotografujących oraz na stronach internetowych Portalu SesjaParty.pl, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe takie jak, boksy reklamowe, słowa kluczowe(reklama kontekstowa).
 5. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z Usług.
 6. Urządzenie – oznacza urządzenie, które robi zdjęcia Użytkownikom i drukuje je na wysokiej jakości papierze oraz przesyła zdjęcie za pośrednictwem Internetu na Portal SesjaParty.pl.
 7. Zleceniodawca – osoba lub podmiot gospodarczy zlecający wykonanie Usługi lub wypożyczający Urządzenie.
 8. Portal, SesjaParty.pl – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci Internet, stworzoną przez Usługodawcę, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Usługodawcę lub jego Partnerów.

 

II Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Usługi i Urządzenia oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Poprzez fakt korzystania z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 

III Warunki akceptacji regulaminu o świadczenie Usług

Regulamin zostaje zaakceptowany z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług.

 IV Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania Portalu SesjaParty.pl i/lub Urządzeń w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 2. Zakazane jest korzystanie z Portalu i/lub Urządzeń w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
 5. Usługi społecznościowe dostępne bez konieczności rejestracji a mające za cel zamieszczenie na stronach Portalu Wpisu (wątek główny dodany przez Użytkownika) lub Komentarza (każda publikowana treść dotycząca Wpisu, lub innych treści dostępnych w Portalu) będą świadczone zgodnie z poniższymi zasadami (Usługa elektroniczna komentarzy): Usługa elektroniczna komentarzy to usługa elektroniczna umożliwiająca wymianę informacji i opinii oraz prowadzenia dyskusji pomiędzy Użytkownikami, w szczególności poprzez dokonywanie Wpisów lub Komentarzy,
  Usługa elektroniczna komentarzy jest usługą bezpłatną dostępną dla każdego użytkownika Internetu,
  W ramach Usługi elektronicznej komentarzy, Usługodawca udostępnia mechanizm formularza umożliwiający zamieszczenie Wpisu lub Komentarza o treści i formie określonej przez Użytkownika, w szczególności to Użytkownik decyduje, jakie treści (tekst, treści multimedialne) wprowadza na strony Portalu,
  Usługodawca oświadcza, że nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej, zapisuje Wpisy i Komentarze we własnej infrastrukturze technicznej i udostępnia w sieci Internet, przy czym zastrzega sobie prawo do usunięcia, już dodanych: Wpisów i Komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu, Wpisów i Komentarzy, które zawierają utwory w rozumieniu prawa autorskiego wprowadzone za pośrednictwem mechanizmu (dodaj plik), co do których Użytkownik nie posiada praw niezbędnych do ich eksploatacji w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Komentarzy lub Wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z poz. zm.).
 6. Użytkownik korzystając z mechanizmu formularza umożliwiający zamieszczenie Wpisu lub Komentarza oświadcza, że posiada uprawnienia i zgody niezbędne do zamieszczenia Wpisów i Komentarzy w sposób zgodny z prawem w szczególności z wyłączeniem naruszenia praw osób trzecich.

 

V Płatności i korzystanie z urządzenia

Materiały umieszczone w serwisie internetowym zostały udostępnione przez Usługodawcę, jako usługa dla klientów i mogą one być używane wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte na witrynie informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zdjęcia zamieszczone przy opisach produktów są umieszczone w celach poglądowych i mogą nie odzwierciedlać dokładnego wyglądu Urządzenia.

 1. Urządzenia w formie vendingowej (możliwość płatności) umożliwiają pobranie płatności w dwóch trybach:
  • normalny – umożliwiający płatności za poszczególne zdjęcia monetami od 50 groszy do 5zł oraz banknotami 10 i 20 zł bez wydawania reszty
  • pakietowy – umożliwiający płatność banknotami 50, 100 i 200zł dający możliwość wykupienia większej ilości zdjęć bez wydawania reszty
  Ilość wykupionych zdjęć za kwotę 50zł w trybie normalnym nie jest równoznaczna z ilością zdjęć w trybie pakietowym. Przed dokonaniem płatności należy zastanowić się nad kwota jaką chcemy przeznaczyć na zrobienie zdjęć i wybrać odpowiedni tryb pobierania opłat.
 2. Cena za zdjęcie w trybie normalnym i pakietowym jest ustalana indywidualnie z Partnerem, który odpowiada za Urządzenie.
 3. Możliwe jest również wykupienie żetonu, który aktywuje określoną ilość zdjęć. Cena oraz ilość zdjęć jest ustalona przez Partnera i wszystkie informacje są dostępne na miejscu w lokalu.
 4. Urządzenia wypożyczone są indywidualnie konfigurowane na życzenie klienta i ich praca uzależniona jest od czasu pracy lub ilości wykonanych zdjęć. Sposób działania jest określony w ofercie opublikowanej na Portalu SesjaParty.pl lub może być indywidualnie negocjowany z Usługodawcą lub jego Partnerem.
 5. Każde wykonane zdjęcie przez Urządzenie może zostać powtórzone przez użytkownika. Nie będzie ono nigdzie publikowane, a jedynie wykorzystane do analizy sytuacji w jakiej było ono powtórzone i ewentualnego polepszenia jakości wykonywanej Usługi.
 6. Wykonane zdjęcia można dodatkowo zmienić wykorzystując dostępne filtry graficzne w Urządzeniu, a następnie wydrukować je.
 7. Wydrukowane zdjęcia mogą być publikowane na Portalu SesjaParty.pl i udostępniane przez Użytkowników na portalach społecznościowych, innym osobom oraz Partnerom, z zastrzeżeniem przepisów o ochronie danych osobowych.
 8. Każde zrobione i wydrukowane zdjęcie może być pobrane na urządzenie mobilne. Po wyrażeniu zgody przez użytkownika zdjęcie zostanie wysłane na serwer sesjaparty.pl i fotobudka wygeneruje indywidualny link do zdjęcia pod którym będzie można je pobrać. Dodatkowo jest wyświetlany QR kod w celu ułatwienia przepisywania adresu. Taka funkcjonalność dotyczy tylko tych miejsc, w których Partner zapewnił bezprzewodowy dostęp do Internetu.
 9. Na specjalne życzenie Zleceniodawcy można zmienić formę przekazywania i publikacji zdjęć oraz uniemożliwić udostępnianie zdjęć. Taka funkcjonalność wymaga pisemnego wyrażenia woli.

 

VI Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Usługodawcy.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail), opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, oraz lokalizację urządzenia.
 3. Jeżeli reklamacja dotyczy jakości zdjęcia, które zostało źle wydrukowane, to należy je dołączyć do zgłoszenia.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Usługodawcę.

VII. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych danych na stronach Portalu SesjaParty.pl, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usługi odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 3. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Usługi przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych danych.
 4. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu.
 5. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych, zdjęć i mediów opublikowanych na stronach Portalu.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu i wyświetlaczach urządzeń w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 7. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu oraz Urządzeń w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów właściwych Usług.

 VII Prawa własności intelektualnej

 1. Przyjęty na stronach Portalu i/lub Urządzeniach wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
 2. Portal i/lub Urządzenia zawierają utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.
 3. Treści udostępniane na stronach Portalu i/lub Urządzeniach mogą być opatrzone znakiem „Copyright 2017 SesjaParty.pl Wszystkie prawa zastrzeżone”
 4. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, Usługodawca udostępnia na stronach Portalu i/lub Urządzeniach na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
 5. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu i/lub Urządzeniach, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
 6. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu i/lub Urządzeniach nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów (w tym utworów fotograficznych) lub baz danych.
 7. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu i/lub Urządzeniach jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).
 8. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu i/lub Urządzenia w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 9. Usługodawca zezwala na udostępnianie treści na wybrane portale społecznościowe za pomocą przycisków, które są umieszczone pod utworem oraz przekazywanie ich dalej w sieciach społecznościowych.
 10. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu i/lub Urządzeniu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
 11. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają Usługodawcy niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.

 

VIII Dane osobowe

 1. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych określa polityka prywatności udostępniona na Portalu.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych są Tomasz Mróz i Justyna Mróz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ViewPro s.c. T.Mróz, J.Mróz, NIP 5223019335, REGON 147452308, ul. Skoroszewska 2B lok. 34, 02-495 Warszawa.
 3. Dane osobowe w postaci Państwa zdjęć zostaną przekazane osobie, która zleciła przeprowadzenie sesji zdjęciowej lub innym osobom przez nią wskazanym.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, którą wyrażają Państwo, pozując do zdjęć.
 5. Zdjęcia przechowywane są na serwerach, które znajdują się w dyspozycji Administratora, a należą do Zenbox sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. Zdjęcia mogą być również przechowywane w folderze „wiadomości wysłane” na koncie Zenbox, które znajduje się w dyspozycji Administratora.
 6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz uzyskania ich kopii;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadku, gdy podstawą przetwarzanie jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 1. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia wykonanie zdjęcia za pomocą fotobudki.

 

IX Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu i/lub Urządzeniach w formach stosowanych w Internecie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Urządzeń po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

Polityka prywatności i polityka cookies

 1. Informacje ogólne

Ochroną Państwa danych osobowych zajmuje się Tomasz Mróz oraz Justyna Mróz prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej ViewPro S.C. T.MRÓZ, J.MRÓZ, ul. Skoroszewska 2B lok. 34, 02-495 Warszawa, REGON: 147452308, NIP: 5223019335, adres e-mail info@sesjaparty.pl (zwany dalej „Administratorem”).

Dokładamy należytej staranności by Państwa dane osobowe były przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi  przepisami prawa.

 1. Jak pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Pozyskujemy Państwa dane osobowe poprzez: dobrowolne wprowadzenie przez Państwa danych w formularzach dostępnych na stronach internetowych należących do Administratora lub zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookies.

 1. Jak chronimy dane osobowe?

Jesteśmy zaangażowani w zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych osobowych. W tym celu projektujemy nasze usługi mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo. Wdrożyliśmy stosowne procedury, polityki i środki ostrożności. Prowadzimy szkolenia w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Dokonujemy regularnych kontroli wprowadzanych środków ochrony pod kątem ich adekwatności dla bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 1. Czy dane osobowe trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Z uwagi na zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi, Administrator może przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich mechanizmów gwarantujących bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 1. Jaki jest zakres pozyskiwanych danych?

Administrator może pozyskiwać od Państwa dane w następującym zakresie:

 • adres e-mail,
 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • firma,
 • adres zamieszkania i/lub adres miejsca zamówienia,
 • wizerunek (zdjęcia).

Szczegółowy zakres danych pozyskiwanych w określonym celu jest każdorazowo określony na stronie internetowej Administratora w miejscach pozwalających na pozostawienie tych danych. 

 1. Wykorzystywanie danych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania łączącej Państwa z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem platform internetowych należących do Administratora, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług,
 • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np.: wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielenia odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,
 • do rozpatrywania kierowanych przez Państwa próśb, skarg i zapytań,
 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
 • ustalenia zasadności roszczeń, obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń,
 • po uzyskaniu Państwa zgody – w celach marketingowych, wysyłania newslettera, jak również w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez Administratora,
 • po uzyskaniu Państwa zgody – na potrzeby prowadzonych rekrutacji,
 • by skontaktować się z Państwem w przypadku, gdy przemawia za tym nasz prawnie uzasadniony interes.
 1. Czy Administrator dokonuje profilowania?

Administrator nie dokonuje profilowania w rozumieniu RODO.

 1. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane w zależności od celu przez określony czas:

 • trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnia się roszczenie wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań,
 • wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury,
 • w którym przepisy nakazują przechowywać dane, np. prawo podatkowe,
 • niezbędny do rozpatrzenia kierowanych przez Państwa próśb, skarg, zapytań,
 • w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych,
 • niezbędny do dokonania oceny wiarygodności płatniczej,
 • posiadania Państwa zgody, tj. aż do momentu jej wycofania,
 • do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, w razie gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.
 1. Zasady, którymi się kierujemy

Dokładamy należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności staramy się zapewnić by zbierane przez Administratora dane były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 1. Kiedy udostępniamy Państwa dane osobowe innym podmiotom?

Nigdy nie sprzedajemy posiadanych przez nas danych osobowych.Przekazujemy Państwa dane osobowe innym odbiorcom:

 • kiedy korzystamy z usług współpracujących z nami podmiotów lub naszych podwykonawców, co dotyczy w szczególności biur księgowych oraz agencji marketingowych.

*Abyśmy mogli zapewnić Państwu najwyższy poziom świadczonych usług, możemy korzystać z usług innych firm, powierzając im przetwarzanie Państwa danych osobowych w naszym imieniu. Dbamy jednocześnie o to, aby Państwa dane osobowe były traktowane tak, jak gdybyśmy przetwarzali je bezpośrednio. Starannie wybieramy podmioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy, dzielimy się z nimi tylko tymi danymi osobowymi, które są konieczne dla wykonania przez nie usług. Upewniamy się, że Państwa dane osobowe są bezpieczne.

 • kiedy zgodnie z prawem musimy przekazywać Państwa dane innym organizacjom,
 • gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.
 1. Jakiego rodzaju prawa Państwu przysługują?

Mają Państwo pełną kontrolę nad swoimi danymi osobowymi.

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych,
 • uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
 • żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w razie przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przenoszenia Państwa danych osobowych,
 • żądania usunięcia Państwa danych osobowych, co których nie został nałożony na nas obowiązek prawny nakazujący ich przetwarzanie,
 • do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 1. Mechanizm cookies na stronach internetowych Administratora

Cookies (inaczej ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe, umieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika w celu:

 • realizacji usługi udostępnianej przez witrynę i zapewnienia jak największej wygody korzystania z serwisu (np. zapisanie i zapamiętanie ustawień i preferencji), wprowadzania i zapisywania pewnych informacji, automatyczne logowanie się,
 • tworzenia liczników, statystyk, monitorowania aktywności i oceny korzystania z witryny przez odwiedzających,
 • tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. 

Więcej informacji, w tym informacje o wyłączeniu cookies dla różnych przeglądarek znajdują się na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Administrator korzysta z cookies w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze serwisów Administrator, co umożliwia ulepszanie ich struktury, zawartości i treści wyświetlanych użytkownikom.

Administrator może korzystać z Google Analytics, tj. usługi Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje cookies w celu analizy sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Uzyskiwane dane przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. 

 1. Jak można się skontaktować z Administratorem?

W przypadku jakichkolwiek innych pytań lub uwag dotyczących niniejszej polityki można się z nami skontaktować:

 • listownie na adres Administratora wskazany w punkcie 1. niniejszej polityki,
 • przez e-mail na adres e-mail wskazany w punkcie 1. niniejszej polityki.
 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników lub współpracowników kontrahentów Administratora – „osób kontaktowych”

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Administrator.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, ponieważ są Państwo osobą kontaktową dla Administratora u naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta. W związku z tym będziemy przetwarzać Państwa dane, aby:

 • Kontaktować się z Państwem w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Państwa pracodawcą/podmiotem, który Państwo reprezentują, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami (tj. ich pracownikami/współpracownikami).
 • Przekazywać inne informacje o działalności i możliwych formach współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji z pracownikami i współpracownikami naszych kontrahentów.
 • Bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym Państwo pracują lub, który reprezentują, czyli naszym kontrahentem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od Państwa pracodawcy/podmiotu, który Państwo reprezentują.

Od Państwa pracodawcy/podmiotu, który Państwo reprezentują otrzymujemy dane takie jak Państwa imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się Państwo zajmują.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą zawarł z nami Państwa pracodawca/podmiot, który Państwo reprezentują, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, którzy będą realizować usługi na rzecz Państwa pracodawcy/podmiotu, który Państwo reprezentują oraz kancelariom prawnym, z którymi współpracujemy.

Mają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację, prawo do przenoszenia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy Administratora podany powyżej,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób kontaktujących się z Administratorem (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy) oraz osób, z którymi kontaktuje się Administrator (telefonicznie oraz mailowo)

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Administrator.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zapytania na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz w celach marketingowych na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom lub naszym podwykonawcom.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo usunięcia danych osobowych,
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo do przenoszenia danych,

* żądania w powyższych sprawach można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

W zakresie danych przetwarzanych w celach marketingowych w każdym czasie mogą Państwo cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z nami. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie wynika z przepisów prawa.

 1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób zapisujących się na newslettera

Przetwarzanie danych osobowych w celu dostarczenia newslettera odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom lub naszym podwykonawcom.

Mają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo usunięcia danych osobowych,
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,

* żądania w powyższych sprawach można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

W każdym czasie mogą Państwo cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z nami. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie wynika z przepisów, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zamówienia newslettera.

 1. Rekrutacja

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie rekrutacji współpracowników Administratora.

Miejsce zbierania danych osobowych: strona internetowa oraz powiązane z nią profile w mediach społecznościowych takich jak Facebook, LinkedIn itd.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • Przepis prawa (art. 22[1] § 1 Kodeksu pracy) – w zakresie następujących danych:
 • imię i nazwisko,
 • imiona rodziców,
 • data urodzenia,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 • wykształcenie,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Państwa zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazują nam Państwo dane inne niż przewidziane w art. 22[1] § 1 k.p. powyżej (np. numer telefonu oraz adres e-mail) lub gdy przekazują Państwo swoje dane osobowe, aplikując na stanowisko polegające na współpracy z Administratorem na innej podstawie niż na podstawie umowy o pracę.
 • Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Państwa umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy są Państwo odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

Dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom.

Możliwe jest przekazanie Państwa danych do państwa trzeciego w sytuacji, gdy będą przetwarzane z użyciem narzędzi chmurowych, których przestrzeń dyskowa może znajdować się na serwerach położnych poza EOG lub administrator poczty e-mail, z której korzystają Państwo w kontaktach z Administratorem, korzysta z serwerów zlokalizowanych fizycznie poza EOG.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikują. Natomiast jeżeli wyrazili Państwo odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Państwa dane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, nie dłużej jednak niż 5 lat od momentu ich zebrania.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo usunięcia danych osobowych,
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo do przenoszenia danych,

* żądania w powyższych sprawach można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

W każdym czasie mogą Państwo cofnąć swoją zgodę. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Bez zgody nie będziemy mogli wziąć pod uwagę Państwa dokumentów aplikacyjnych.

 1. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku zdjęć

Zdjęcia zawierające Państwa wizerunek przechowywane są na serwerach, które znajdują się w dyspozycji Administratora, a należą do Zenbox sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. Zdjęcia mogą być również przechowywane w folderze „wiadomości wysłane” na koncie Zenbox, które znajduje się w dyspozycji Administratora.

Podanie danych osobowych, tj. udostępnienie Państwa wizerunku, jest dobrowolne, ale ich niepodanie (tj. nieudostępnienie wizerunku) uniemożliwia wykonanie zdjęcia.

 1. Czy polityka prywatności i polityka cookies mogą ulec zmianie?

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji Polityki Prywatności. Za każdym razem, kiedy dokonamy zmian, będziemy publikować nową wersję polityki prywatności na naszej stronie internetowej.